ประกาศเรื่องการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหว

          บริษัท จี.พี. อะไหล่ จำกัด (“บริษัทฯ”) ใส่ใจในความเป็นส่วนตัวของท่าน และให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวเป็นสำคัญ

          คำประกาศ ฉบับนี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านในฐานะลูกค้าของบริษัทฯ ได้ทราบและเข้าใจลักษณะของการทำลายข้อมูล (โดยการขีดฆ่าทำลาย) ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) และข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ตามคำนิยามดังต่อไปนี้
          “ข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ “Personal Data” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
          “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หรือ “Sensitive Data” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อน และอาจสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ รูปภาพ ภาพวีดีโอ เสียง ภาพจากกล้องวงจรปิด หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
          ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) รวมถึงข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูล แต่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้ในการประมวลผล หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งไว้ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ณ วันที่ได้รับเอกสาร หรือข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลฯ บริษัทฯ จะดำเนินการขีดฆ่าข้อมูลที่ไม่ใช้ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์จากการขอหนังสือยินยอม (Consent) ตามที่กล่าวมาข้างต้นทันที

ตัวอย่างเช่น สำเนาบัตรประชาชน

More Posts

หมวดหมู่