TAG: กฏจราจร

Knowledge

สรุปเกณฑ์ “ตัดแต้มใบขับขี่” ใหม่ เริ่มใช้บังคับ 9 ม.ค. 2566

หากไม่อยากโดน”ตัดแต้มใบขับขี่” แบบที่ 1 “ตัดคะแนนทันทีที่ทำผิด” ตัด 1 คะแนน ㆍ ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ ㆍ ไม่สวมหมวกนิรภัย ㆍ ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย ㆍ ขับรถเร็วเกินกำหนด ㆍ ขับรถบนทางเท้า ㆍ ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย ㆍ ไม่หลบรถฉุกเฉิน ㆍ ข้บรถโดยประมาท น่าหวาดเสียว ㆍขับรถไม่ติดป้ายทะเบียน หรือเปลี่ยนแปลง ปิดบัง ㆍ ไม่ติดป้ายภาษี ตัด 2 คะแนน ㆍ ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ㆍ ขับรถย้อนศร ㆍ ขับรถระหว่างโดนพักใช้ หรือเพิกถอนใบขับขี่ ตัด 3 คะแนน ㆍ ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ ㆍ ขับรถผิดวิสัยคนขับรถธรรมดา ㆍ ขับรถชนแล้วหนี ตัด 4 คะแนน ㆍ เมาแล้วขับ ㆍ ขับรถในขณะเสพยาเสพติด ㆍ แข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต ㆍ ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น แบบที่ 2 “ตัดคะแนนเมื่อไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่ง” ค้างชำระ 1 ใบสั่ง ตัด 1 คะแนน ㆍ ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรในทาง ㆍ จอดในที่ห้ามจอด ㆍ ไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่ขณะขับรถ ㆍ ข้บรถไม่ชิดซ้าย คะแนนตั้งต้น 12 คะแนน กรณีผู้ขับขี่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน ㆍหากผู้ขับขี่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช่ใบอนุญาตขับขี่ หรือ ห้ามขับรถทุกประเภทเป็นเวลา

ค้นหา:

More Posts