กฎหมายจราจรฉบับใหม่ เริ่มใช้แล้ววันนี้ 5 กันยายน 2565

กฎหมายจราจรฉบับใหม่ เริ่มใช้แล้ววันนี้ 5 กันยายน 2565 เพื่อจัดระเบียบการจราจรให้มี ประสิทธิภาพ และขับขี่ปลอดภัย
5 ก.ย. 2565 พ.ร.บ.จราจรทางบกฉบับใหม่ที่ 13 หรือ กฎหมายจราจรใหม่ 2565 เป็นวันแรก

ของการบังคับใช้ พ.ร.บ.จราจรทางบก โดยราชกิจจานุเบกษาระบุเหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการจัดระเบียบการจราจรทางบกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์แก่ความปลอดภัยสาธารณะความสงบเรียบร้อยและสวัสดิภาพของประชาชน ซึ่งผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนนต้องใส่ใจและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรทางบกฉบับใหม่นี้อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนมีโทษหนัก ทั้งจำ ทั้งปรับซึ่งมากกว่ากฎหมายฉบับเดิมหลายเท่า!

❌ขับรถเร็วเกินกำหนด ปรับไม่เกิน 4,000 บาท โทษเดิม ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
❌ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง ปรับไม่เกิน 4,000 บาท โทษเดิม ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
❌ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ปรับไม่เกิน 4,000 บาท โทษเดิม ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
❌ขับรถย้อนศร ปรับไม่เกิน 2,000 บาท โทษเดิม ปรับไม่เกิน 500 บาท
❌ไม่สวมหมวกนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท โทษเดิม ปรับไม่เกิน 500 บาท
❌ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท โทษเดิม ปรับไม่เกิน 500 บาท
❌ขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่น จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขับรถปลอดภัยเคารพกฎจราจรกันนะครับ
ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก : today.line.me
#กฎหมายจราจรฉบับใหม่ #กฎจราจร #ขับขี่ปลอดภัย

More Posts

หมวดหมู่