ดอกเบี้ยรถใหม่ 2566 “ลดต้น ลดดอก” สัญญาเก่า ได้สิทธิ์ไหม?

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา

เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 ประกอบกับมาตรา 3 มาตรา 4 และมาตรา 5 แห่ง พ.ร.ฎ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ.2542 โดยจะมีผลบังคับใช้หลังพ้นกำหนด 90 วันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (12 ต.ค.65) เป็นต้นไป

โดยประกาศดังกล่าวมีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์คิดอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี หรือ Effective Interest Rate แบบลดต้นลดดอก โดยคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด ไม่ใช่คิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่ (Flat rate) แบบเดิม ทำให้ลูกค้าหรือผู้ที่เช่าซื้อเสียเปรียบบริษัทเช่าซื้อหรือลิสซิ่ง ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับการผ่อนกู้ซื้อบ้าน-ที่อยู่อาศัย ที่การผ่อนชำระจะลดลงจากเงินต้นที่ลดลงไปด้วย

โดยมีคำถามตามมาว่า รถที่กำลังผ่อนอยู่ คิดดอกเบี้ยแบบ“ลดต้น-ลดดอก” ได้ไหม?
คนที่ซื้อรถยนต์-รถจักรยานยนต์แล้วในตอนนี้ และกำลังอยู่ระหว่างผ่อนชำระค่างวด ก่อนที่ประกาศราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ จะได้สิทธิ์คิดดอกเบี้ยแบบลดต้น-ลดดอก หรือไม่ ?

โดยปกติแล้วสัญญาเก่าที่เกิดขึ้นก่อนที่กฎหมายจะบังคับใช้จะเป็นไปตามสัญญาที่ทำกันมาก่อน ซึ่งกฎหมายใหม่จะใช้กับสัญญาใหม่ที่ทำขึ้นหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว

แต่อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าซื้อรถยนต์-รถจักรยานยนต์ ที่ทำขึ้นก่อนที่กฎหมายจะบังคับใช้ จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้เช่าซื้อและผู้ขายที่ทำสัญญากันว่าจะตกลงทำสัญญากันใหม่หรือไม่ขึ้นอยู่กับเจตนาของทั้งคู่

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามรายละเอียดของประกาศที่ระบุไว้ใน ข้อ 7 บรรดาสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ทำกับผู้บริโภคตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไป

สำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับใหม่นี้ คือ
กรณีที่ผู้เช่าซื้อมีความประสงค์จะขอชำระเงินค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียว เพื่อปิดบัญชีค่าเช่าซื้อ โดยไม่ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อเป็นรายงวดตามสัญญาเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อโดยให้คิดคำนวณตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องสัญญาเช่าที่คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีกำหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทำบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ดังนี้

ก. กรณีชำระค่างวดมาแล้วไม่เกิน 1 ใน 3 ของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุไว้ในสัญญาให้ได้รับส่วนลดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

ข. กรณีชำระค่างวดมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 แต่ไม่เกิน 2 ใน 3 ของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุไว้ในสัญญาให้ได้รับส่วนลดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

ค. กรณีชำระค่างวดมาแล้วเกินกว่า 2 ใน 3 ของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุไว้ในสัญญาให้ได้รับส่วนลดทั้งหมดของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

ข้อมูล : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/245/T_0026.PDF?fbclid=IwAR0pAQYj2mbnvTcOx33uLUihmMIuKobdKhJJGha_27sowJulXUbRfNYbiN0

ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่สนใจจะออกรถใหม่เลยนะครับ แต่หากใครที่ยังไม่อยากออกรถใหม่ แต่อยากจะดูแลรถยนต์คันโปรดให้ใช้ได้ไปนานๆ ก็ควรหมั่นตรวจเช็ครถยนต์ของท่านอยู่เสมอ และหากอะไหล่ชิ้นใดเสียหาย หรือเสื่อมสภาพแล้ว สามารถปรึกษา จี.พี.อะไหล่ได้นะครับ

___________________________________
GPAutoparts (ศูนย์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ครบวงจร)
จัดจำหน่ายโดย บริษัท จีพี โมบิลิตี้ จำกัด (มหาชน)
ปรึกษา/สั่งซื้อ/สมัครตัวแทน : Line id @gpautoparts (มี @) หรือคลิก https://bit.ly/3fO3YMO
ติดต่อเรา : https://www.gpmobility.co.th/contact-us/
ติดตามเรา: https://linktr.ee/gpmobility
เปิดให้บริการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08:30 น. – 17:30 น.
เบอร์ติดต่อ : 02-941-1222 (Auto),02-579-2882
www.gpmobility.co.th

More Posts

หมวดหมู่